1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
  Ak nakupujete ako spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na
  odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie
  od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od
  zmluvy. Ak je predmetom kúpnej zmluvy kúpa tovaru, môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu
  vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný
  spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám
  budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od
  tejto kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste uvedením IBAN čísla Vášho
  bankového účtu nedali súhlas s úhradou na Váš bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho
  zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa
  uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
  Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte v zmysle zákona za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku
  zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a
  funkčnosti tovaru.

Pokiaľ si želáte Odstúpiť od zmluvy, potrebný formulár si stiahnete tu.